Polish English French German Italian Japanese Lithuanian Portuguese Russian Spanish

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII - to zróżnicowana organizacyjnie grupa nie nastawionych na zysk jednostek doradczych,
szkoleniowych i informacyjnych realizujących programy wsparcia transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań. Działalność CTT na styku sfery nauki i biznesu (stąd częsta nazwa jednostki pomostowe), ma zaowocować adaptacją nowoczesnych technologii przez działające w regionie małe i średnie firmy, a tym samym przyczynić się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionalnych struktur gospodarczych.

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) - to systematycznie prowadzone prace twórcze,
podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy. Działalność B+R odróżnia od innych rodzajów działalności dostrzegalny element nowości i eliminacja niepewności naukowej i/lub technicznej, czyli rozwiązanie problemu nie wypływające w sposób oczywisty z dotychczasowego stanu wiedzy. Działalność B+R obejmuje trzy rodzaje działalności badawczej: badania podstawowe i stosowane oraz prace rozwojowe.

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA - innowacje są rozumiane jako rezultat i jako proces. Rozróżnienie to nie jest tylko zabiegiem
formalnym, lecz ma istotne konsekwencje merytoryczne. W pierwszym znaczeniu, innowacja jest traktowana jako rezultat, wynik zastosowania postępu wiedzy, wynalazku. W drugim znaczeniu, zjawiska innowacyjne obejmują nie tylko końcowy
rezultat realizacji określonego rozwiązania technicznego, lecz także działania poprzedzające jego powstanie. Innowacja w tym ujęciu jest procesem, który obejmuje w najszerszym rozumieniu powstanie pomysłu, prace badawczo-rozwojowe i projektowe, produkcję i upowszechnianie. Traktowanie innowacji jako procesu jest konsekwencją obserwowanych w praktyce zmian w związkach i zależnościach między nauką, techniką oraz produkcją, jakie mają miejsce we współczesnej gospodarce, a których wyrazem jest zbliżanie się tych rodzajów działalności.

E-LEARNING - jest metodą nauki przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych i komunikacyjnych; jest swego rodzaju multimedialną platformą służącą masowemu kształceniu. Dzięki zastosowaniu mediów elektronicznych: różnych rodzajów sieci (→Internetu, Extranetu, Intranetu), przekazu satelitarnego, telewizji interaktywnej oraz zasobów zgromadzonych na różnego rodzaju nośnikach zewnętrznych (CD, DVD, taśmy video i audio); pozwala zastosować inne niż tradycyjne metody: szkoleń, nauki, nabywania wiedzy.

EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD [Europejska Tablica Wyników w zakresie Innowacji] - to główne narzędzie statystyczne w zakresie serwisu informacyjnego →European Trend Chart on Innovation. Zostało ono opracowane zgodnie z wymogami →Strategii Lizbońskiej. European Innovation Scoreboard jest corocznym zestawieniem podstawowych wskaźników innowacyjnych poszczególnych krajów członkowskich. Dane statystyczne zbierane są zgodnie ze wspólną metodologią od 2001 roku i przedstawiane w postaci zestawu wskaźników. Na tej podstawie dokonywane są analizy poziomu innowacyjności poszczególnych krajów, skuteczności prowadzonej polityki innowacyjnej i analizy ich silnych i słabych stron. Wskaźniki te służą również do określenia pozycji UE w stosunku do USA i Japonii.

FORESIGHT - oznacza, przewidywanie, prognozowanie lub wizję, i odpowiada na pytanie, co może się zdarzyć w przyszłości, w średnim lub w długim okresie czasu. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji wskazuje, iż foresight jest procesem kreowania kultury myślenia społeczeństwa o przyszłości, w którym zarówno naukowcy, inżynierowie, przedstawiciele przemysłu czy pracownicy administracji publicznej, biorą udział w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju badań i rozwoju technologii, w celu przysporzenia jak największych korzyści ekonomicznych i społecznych w gospodarce. Uczestniczący w projektowaniu foresight’u ustalają priorytetowe kierunki badań, wspólnie tworząc wizję przyszłych osiągnięć.

GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY - to określenie współczesnego etapu rozwoju gospodarki, gdzie wiedza rozumiana jako zdolność do działania, odgrywa decydującą rolę w stymulowaniu rozwoju gospodarczego i społecznego. Cywilizacja wiedzy, gospodarka wiedzy, to modne określenia, które są często nadużywane zarówno w rozważaniach naukowych, jak i w publicystyce. Niejednokrotnie są to terminy nieprecyzyjne zdefiniowane, a jednocześnie używane zamiennie z takimi pojęciami jak: gospodarka cyfrowa, gospodarka sieciowa, →społeczeństwo informacyjne, digitalne, cyfrowe, poprzemysłowe, postindustrialne, postmodernistyczne,
i wiele innych.

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY (centrum technologiczne) - to typ programu inkubacji przedsiębiorczości, rozwijany w otoczeniu lub powiązaniu z instytucjami naukowo-badawczymi, definiowanyjakowyodrębnionyorganizacyjnie i oparty na nieruchomości ośrodek, łączący ofertę lokalową z usługami wspierającymi rozwój małych firm.

Innowacje - w potocznym rozumieniu jest to zakończona sukcesem, komercyjna alokacja oryginalnych pomysłów - składających się z ciągłej i adekwatnej kombinacji najróżniejszych działań i możliwości z kręgu wielu dyscyplin naukowych i umiejętności praktycznych. Innowacja ma na celu generowanie odpowiednich korzyści dla klientów, a także dla przedsiębiorstw, firm oraz całego społeczeństwa. Innowatyka jest właśnie tą dziedziną naukową, która pozwala na zrozumienie tego nowego podejścia i nowych relacji.
Najważniejszym jednak źródłem innowacji w nowych warunkach jest rozwój technologii informatycznej, automatyzacji i robotyzacji z wykorzystaniem techniki sterowania, numerycznego, nowoczesnych technik telekomunikacyjnych, "kapitału społecznego" rozumianego jako integracja wiedzy, doświadczenia i kreatywnego zaangażowania personelu kierowniczego i wykonawczego, zdolności adaptacyjnych dla wprowadzanych zmian innowacyjnych w nowej kultury pracy i nowej kultury zarządzania.

Innowacja marketingowa – to zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Przykłady innowacji marketingowej to:
· wprowadzenie zasadniczo nowego opakowania,
· pierwsze zastosowanie licencjonowania produktów,
· pierwsze zastosowanie specjalnej oferty sklepu, która jest dostępna tylko dla właścicieli karty lojalnościowej,
· wprowadzenie zasadniczo nowego symbolu marki produktów, które firma zamierza umieścić na nowym rynku.

Innowacja organizacyjna - jest wprowadzaniem nowej metody organizacji w biznesowychpraktykach przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub też w relacjach zewnętrznych. Za innowację organizacyjną nie można uznać: zmiany w praktykach biznesu, organizacji miejsca pracy albo zewnętrznych relacjach, które są oparte na metodach już stosowanych przez przedsiębiorstwo, zmian w strategii zarządzania, połączenia i nabywania innych przedsiębiorstw. Np. innowacją organizacyjną będzie:
1) wdrażanie zaawansowanych technik zarządzania, np. TQM czy TQS;
2) wprowadzanie istotnie zmienionych (ulepszonych) struktur organizacyjnych;
3) wdrażanie nowych lub istotnie zmienionych strategii działania przedsiębiorstwa. Zmiany organizacyjne tylko wtedy można uważać za innowacje organizacyjne, gdy wywierają pozytywny, dający się zmierzyć wpływ na wyniki przedsiębiorstwa, taki jak np. wzrost produktywności czy zwiększenie sprzedaży

Innowacja produktowa - dotycząca wyrobów – produktów. To wszelkiego rodzaju zmiany polegające na udoskonaleniu wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo - jednakże innowacją nie można nazwać zwykłego ulepszenia. Innowacja musi objąć znaczące ulepszenia parametrów technicznych, komponentów i materiałów oraz funkcjonalności. Innowacja produktowa może polegać na rozszerzeniu struktury asortymentowej o nowy produkt. Produkt nowy pod względem technologicznym jest to produkt, którego cechy technologiczne lub przeznaczenie różnią się znacząco od uprzednio wytwarzanych. Innowacje ego typu mogą wiązać się z całkowicie nowymi technologiami, opierać się na połączeniu istniejących technologii w nowych zastosowaniach lub też na wykorzystaniu nowej wiedzy. Termin „produkt” należy rozumieć w ujęciu, obejmującym zarówno towary jak i usługi. Np. innowacją produktową nie można określić zmiany kolekcji odzieżowej w poszczególnych sezonach. Jednak zastosowanie w przemyśle obuwniczym czy odzieżowym materiałów oddychających a z drugiej strony zatrzymujących wodę jest już innowacją produktową.

Innowacja procesowa - to zmiana w stosowanych przez przedsiębiorstwo metodach wytwarzania / metodach świadczenia usług, a także w sposobach docierania z produktem do odbiorców. Metody te mogą polegać na dokonywaniu zmian w urządzeniach lub w organizacji produkcji, mogą też stanowić połączenie tych dwóch rodzajów zmian lub być wynikiem wykorzystania nowej wiedzy. Mogą mieć one na celu produkcje lub dostarczenie nowych lub udoskonalonych produktów, które nie mogłyby być wytworzone czy też dostarczone przy pomocy metod konwencjonalnych. Celem tych metod może być także zwiększenie efektywności produkcji lub dostarczenia istniejących produktów. Przykładem innowacji procesowej może być instalacja nowej albo ulepszonej technologii produkcyjnej, na przykład automatyzacja linii produkcyjnej.

Innowatyka - jest dyscypliną naukową i jednocześnier sztuką (podobnie jak zarządzanie) systematycznego planowania, generowania i konkretyzowania oryginalnych pomysłów lub ich kombinacji oraz ich praktycznego i użytkowego zastosowania. Biorąc pod uwagę produkcję wyrobów i usług w określonej firmie. Innowatyka jest dziedziną, która w znaczący sposób ma do czynienia z procesem rozwoju i wdrażania innowacji i jest jednym z centralnych biznesowych procesów mających miejsce we współczesnej firmie.

KNOW-HOW - zgodnie z definicjązawartąwrozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 772/2004 z dn. 7.04.2004 r. W sprawie stosowania art. 81, ust. 1 Traktatu Europejskiego, dotyczącego transferu technologii, oznacza pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są:
– niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne,
– istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu
widzenia wytwarzania produktów objętych umową,
– zidentyfikowane,czyliopisanewwystarczająco
zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić czy spełniają kryteria niejawności i istotności.
Te praktyczne informacje składające się na know-how powinny być utrwalone na jakimś nośniku. W umowach know-how chodzi o to, że jedna strona przekazuje drugiej pewien opis procesu technologicznego czy organizacyjnego za wynagrodzeniem. Druga strona zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przekazywanej wiedzy

NARODOWY SYSTEM INNOWACJI - jest najczęściej definiowanyjakokompleks wyodrębnionych instytucji, które wspólnie lub indywidualnie wnoszą wkład w rozwój i rozpowszechnianie nowych technologii, tworząc jednocześnie otoczenie (bazę) w ramach którego rząd formułuje i realizuje politykę innowacyjną. Podejście systemowe w nowym świetle konstytuuje politykę innowacyjna, przesuwając punkt ciężkości w kierunku wzajemnych relacji pomiędzy instytucjami i interakcji w procesie tworzenia i komercjalizacji wiedzy. Prezentowane podejście pozwala na lepsze poznanie znaczenia uwarunkowań, regulacji prawnych i pozostałych elementów polityki państwa wpływających na procesy innowacyjne w szerokim kontekście funkcjonowania rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki. Duży nacisk jest położony na zagadnienia monitoringu i doskonalenia stosowanych instrumentów.

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - to zróżnicowana organizacyjnie grupa niekomercyjnych instytucji, aktywnych w obszarze wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia, transferu i komercjalizacji technologii oraz poprawy konkurencyjności MSP. Tworzenie ośrodków innowacji i przedsiębiorczości wynika z nowego podejścia do strategii rozwoju gospodarczego, która zakłada potrzebę poszukiwania bezpiecznych i trwałych podstaw rozwoju wewnątrz regionów, przy szerokim wykorzystaniu zaangażowania środowisk lokalnych.

PARK TECHNOLOGICZNY - to systematyzujące pojęcie dla zorganizowanych kompleksów gospodarczych, w ramach których realizowana jest polityka w zakresie:
– wspomagania młodych innowacyjnych przedsiębiorstw nastawionych na rozwój
produktów i metod wytwarzania w technologicznie zaawansowanych branżach;
– optymalizacji warunków transferu technologii i komercjalizacji rezultatów
badań z instytucji naukowych do praktyki gospodarczej;
w praktyce spotykanych pod nazwami parki: naukowe, badawcze, naukowo-badawcze, naukowo-technologiczne, przemysłowo-
technologiczne, technopole itp.

POLITYKA INNOWACYJNA - jest zestawem elementów polityki naukowej i polityki technologicznej. Jej celem jest wspieranie innowacyjności gospodarki, to znaczy niesienie pomocy we wprowadzaniu nowych produktów, usług, procesów technologicznych i technik zarządzania. Głównym przedmiotem jej oddziaływania są przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe, które ponoszą ryzyko  podejmowania innowacji, w przypadku ich niepowodzenia. Służy temu tworzenie klimatu sprzyjającego innowacjom, wspieranie kultury innowacyjnej firmorazrozwijanie usług na rzecz innowacji.

PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE - Według Podręcznika Oslo Manual przedsiębiorstwo innowacyjne jest to przedsiębiorstwo,
które w badanym okresie – najczęściej trzyletnim – wprowadziło przynajmniej jedną innowację techniczną (technologiczną), tj. nowy lub ulepszony produkt, bądź nowy lub ulepszony proces, będące nowością przynajmniej z punktu widzenia tegoż przedsiębiorstwa.

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI - to podstawowe narzędzie kształtowania polityki innowacyjnej na poziomie regionu.
RIS, na bazie diagnozy potencjału innowacyjnego regionu, określa strategiczne cele polityki innowacyjnej oraz taktykę ich osiągnięcia w długiej perspektywie czasowej. Wskazuje sekwencję działań i zadań niezbędnych dla zdynamizowania innowacyjnego rozwoju regionu.

SPIN-OFF - jest to nowe przedsiębiorstwo, które powstało w drodze usamodzielnienia się pracownika/ów przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły wyższej), wykorzystującego/ych w tym celu intelektualne zasoby organizacji macierzystej. Firmy spin-off, w przeciwieństwie do firm→spin-out,posiadają charakter przedsięwzięć niezależnych
od organizacji macierzystej.

SPIN-OUT - jest to nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez pracownika/ów przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły wyższej), wykorzystując w tym celu intelektualne oraz materialne zasoby organizacji macierzystej. Firmy spin-out, w przeciwieństwie do firm→spin-off,sąkapitałowo lub operacyjnie powiązane z organizacją macierzystą. Tworzone są często w ramach →venture management.

TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) [zarządzanie przez jakość] - to rodzaj filozofiizarządzaniajakością,bazującej na nieustannym diagnozowaniu i doskonaleniu wszystkich elementów współczesnego przedsiębiorstwa. Zarządzanie przez jakość dotyczy głównie sfery jakości i kapitału ludzkiego. Ma na celu: dostarczanie na rynek produktów o najwyższej jakości (jakość zewnętrzna), tworzenie odpowiednich relacji między pracownikami (jakość wewnętrzna) oraz troskę o klienta. Na jakość produktu wpływa jego wygląd, opakowanie prosto ta, łatwość obsługi i montażu, bezpieczeństwo użytkowania. Jakość zależy między innymi od:
(1) wyposażenia technicznego przedsiębiorstwa;
(2) solidności i trwałości produktów i usług;
(3) szybkości reakcji (terminowość dostaw);
(4) wiedzy i kwalifikacji personeluo raz
(5) empatii.

TRANSFER TECHNOLOGII - jest to przekazanie informacji niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu. Informacja ta występuje pod dwoma postaciami – o naturze technicznej (wiedza inżynierska, naukowa, standardy) oraz procedur (m.in. prawnych, umowy o zachowaniu poufności, patenty, licencje). Transfer technologii może w warunkach rynkowych przybierać formę pasywną lub aktywną. Transfer technologii w formie aktywnej jest równoznaczny z wąskim rozumieniem →komercjalizacji technologii. Transfer technologii w formie pasywnej obejmuje:
– transfer informacji,
– wejście w posiadanie wiedzy i jej ochrona,
– rozwój aplikacji.

ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI - to oparte na posiadanych zasobach poszukiwanie takich rodzajów innowacji, które powodują, że proces innowacji staje się bardziej efektywny w konfrontacji z wyzwaniami, jakie stawiają przed organizacją rynek, konkurencja, klient. Obejmuje ono wybór nowej techniki, technologii, organizacji pracy, kwestie pozyskiwania nowych rozwiązań, różne sposoby ich wykorzystania, z uwzględnieniem kwestii prawnych, ekonomiczno-finansowych,administracyjnych, społecznych, strukturalno-
procesowych, środowiskowych i strategicznych. Złożoność procesów innowacyjnych wymaga systemowego podejścia do zarządzania tą sferą działalności – innowacja jest pracą zorganizowaną, systematyczną i racjonalną. Zasadne jest więc tworzenie na użytek każdego przedsiębiorstwa koncepcyjnej struktury zarządzania działalnością. Obejmuje ona 5 kategorii: strategię, strukturę, technologię, zadania i ludzi.Źródło www.pi.gov.pl

 

 

 

 

info tytul aplikacje tytul siec tytul
Finansowanie innowacji Własność intelektualna Baza produktów i technologii Baza serwisów naukowych Wyszukiwarki naukowe generatINN Webinaria System w koncepcji SOA I-Ankiety JUMS Platforma upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce Partnerzy platformy
Platforma INFormatyczna wspomagająca funkcjonowanie sieciowych organizacji działających na rzecz skutecznej transformacji i transferu
wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand
Joomla 1.7 templates.
Joomla 2.5